Galaxian USA

Galaxian (USA)

Release Month:1
Release Year:1982
Developer:Atari
Publisher:Atari
Franchise:Galaxian / Galaga
Serial:CX5206
Size:8192
CRC32:1056219711