SD Gundam - Emotional Jam Japan Rev 3

SD Gundam - Emotional Jam (Japan) (Rev 3)

Release Month:5
Release Year:1999
Developer:Tom Create
Publisher:Bandai
Franchise:SD Gundam
Serial:SWJ-BAN006
Size:2097152
CRC32:2927884403