Pachio-kun - Juuban Shoubu Japan

Pachio-kun - Juuban Shoubu (Japan)

Release Month:3
Release Year:1992
Developer:Coconuts Japan
Publisher:Coconuts Japan
Franchise:Pachiokun
Serial:CJ92002
Size:524288
CRC32:1095302524