Kikou Seiki Unitron - Sono Tsuide. Hikari Umareru Chi Yori. Japan

Kikou Seiki Unitron - Sono Tsuide. Hikari Umareru Chi Yori. (Japan)

Release Month:1
Release Year:2000
Developer:Yumekobo
Publisher:SNK
Serial:NEOP00500
Size:2097152
CRC32:2220363110