Shougi no Tatsujin Color Japan

Shougi no Tatsujin Color (Japan)

Release Month:3
Release Year:1999
Developer:ADK
Publisher:SNK
Serial:NEOP00270
Size:524288
CRC32:522744557