Phantasy Star Adventure Japan

Phantasy Star Adventure (Japan)

Release Month:3
Release Year:1992
Developer:Biox
Publisher:Sega
Franchise:Phantasy Star
Serial:G-3216
Size:131072
CRC32:441538461