Gakken (Gakushuu Kenkyuusha)

Asonde Aiueo Japan Sony - PlayStation 2003
Asonde Kazu Suuji Japan Sony - PlayStation 2003