Mindware Corp.

Katachi no Game: Marubou Shikaku Japan Nintendo - Wii 2014
MaBoShi's Arcade USA Nintendo - Wii 2008
MaBoShi: The Three Shape Arcade Europe Nintendo - Wii 2008