Nichibutsu/Yubis

Mahjong Uranai Densetsu Japan MAME 2003 0
Mahjong Uranai Densetsu Japan MAME 2003-Plus 0
Mahjong Uranai Densetsu Japan MAME 0
Musoubana Japan MAME 0
Mahjong Uranai Densetsu Japan MAME 2010 0
Musoubana Japan MAME 2010 0