Seibu Kaihatsu (Sigma license)

Shot Rider MAME 2003 0
Shot Rider Sigma license MAME 2015 0
Shot Rider Sigma license MAME 2015 0
Shot Rider MAME 2003-Plus 0
Shot Rider Sigma license MAME 0
Shot Rider Sigma license MAME 0
Shot Rider Sigma license MAME 0
Shot Rider Sigma license MAME 2016 0
Shot Rider Sigma license MAME 2016 0
Shot Rider Sigma license MAME 2010 0
Shot Rider Sigma license MAME 2010 0