Silicon Studio

3D Dot Game Heroes Sony - PlayStation 3 2009
3D Dot Game Heroes Europe Sony - PlayStation 3 2010
3D Dot Game Heroes Japan Sony - PlayStation 3 2009
3D Dot Game Heroes USA Sony - PlayStation 3 2010
To Heart 2 DX Plus Sony - PlayStation 3 2011
To Heart 2 DX Plus Japan Sony - PlayStation 3 2011
To Heart 2 DX Plus Limited Edition Japan Sony - PlayStation 3 2011
Onore no Shinzuru Michi o Yuke Japan Sony - PlayStation Portable 2009