Sofel

Casino Kid USA Nintendo - Nintendo Entertainment System 1989
Casino Kid II USA Nintendo - Nintendo Entertainment System 1993
Kaettekita! Gunjin Shougi - Nanya Sore! Japan Nintendo - Nintendo Entertainment System 1989
KlashBall USA Nintendo - Nintendo Entertainment System 1991
Money Game II, The - Kabutochou no Kiseki Japan Nintendo - Nintendo Entertainment System 1990
Money Game, The Japan Nintendo - Nintendo Entertainment System 1988
Monster Maker - 7 Tsu no Hihou Japan Nintendo - Nintendo Entertainment System 1991
Titan Japan Nintendo - Nintendo Entertainment System 1990
Wall Street Kid USA Nintendo - Nintendo Entertainment System 1990
Monster Maker III - Hikari no Majutsushi Japan Nintendo - Super Nintendo Entertainment System 1993
Monster Maker Kids - Ousama ni Naritai Japan Nintendo - Super Nintendo Entertainment System 1994
Monster Maker Japan Nintendo - Game Boy 1990