Soft Bank

Jyankyo Japan Microsoft - MSX 1984
Kinasai Japan Unl Microsoft - MSX 0
Spider, The Japan Microsoft - MSX 1984
Ai Shogi Japan Sony - PlayStation 1995
Ai Shogi [Reprint] Japan Sony - PlayStation 1997