Teichiku Records

Uki Uki Tsuri Tengoku - Kawa Monogatari Japan Sony - PlayStation 1998
Uki Uki Tsuri Tengoku Nagami Densetsu Oe Japan Sony - PlayStation 2000