VEB Polytechnik Karl-Marx-Stadt

Poly-Play MAME 2003 0
Poly-Play MAME 2000 0
Poly-Play MAME 2015 0
Poly-Play MAME 2003-Plus 0
Poly-Play MAME 0
Poly-Play MAME 2016 0
Poly-Play MAME 2010 0