Animal Crossing

Doubutsu no Mori Japan Nintendo - Nintendo 64 2001