Brave Saga

Taiyou no Yuusha - Fighbird GB Japan Nintendo - Game Boy 1991
Brave Saga - Shinshou Astaria Japan Nintendo - Game Boy Color 2001
Taiyou no Yuusha - Fighbird Japan Nintendo - Nintendo Entertainment System 1992