Hissatsu Pachinko / Pachi-Slot

Hissatsu Pachinko Boy - CR Monster House Japan Nintendo - Game Boy Color 2000
Hissatsu Pachinko Collection Japan Nintendo - Super Nintendo Entertainment System 1994
Hissatsu Pachinko Collection 2 Japan Nintendo - Super Nintendo Entertainment System 1995
Hissatsu Pachinko Collection 3 Japan Nintendo - Super Nintendo Entertainment System 1995
Hissatsu Pachinko Collection 4 Japan Nintendo - Super Nintendo Entertainment System 1996