Kamaitachi no Yoru

Kamaitachi no Yoru 2 Tokubetsu Hen Japan Sony - PlayStation Portable 2006
Kamaitachi no Yoru Japan Nintendo - Super Nintendo Entertainment System 1994
Kamaitachi no Yoru Advance Japan Nintendo - Game Boy Advance 2002