Kiniro no Corda

Kin'iro no Koruda 3 Japan Sony - PlayStation Portable 2010
Kin'iro no Koruda - La Corda d'Oro Japan Sony - PlayStation Portable 0
Kin'iro no Koruda 2f Japan Sony - PlayStation Portable 0
Kin'iro no Koruda 2f Encore Japan Sony - PlayStation Portable 0