Nikoli Puzzles

Nikoli no Sudoku +2 Dai-Is-Shuu - Sudoku - Nurikabe - Heyawake Japan Sony - PlayStation Portable 2010
Nikoli no Sudoku +3 Dai-Ni-Shuu - Sudoku - Kakuro - Bijutsukan - Hitori ni Shitekure Japan Sony - PlayStation Portable 2011
Nikoli no Sudoku +3 Dai-Ni-Shuu - Sudoku - Slither Link - Masyu - Yajilin Japan Sony - PlayStation Portable 2011
Nikoli no Sudoku +3 Dai-Ni-Shuu - Sudoku - Number Link - Shikaku ni Kire - Hashi o Kakero Japan Sony - PlayStation Portable 2011