Starfy

Densetsu no Stafy Japan Nintendo - Game Boy Advance 2002
Densetsu no Stafy 2 Japan Nintendo - Game Boy Advance 2003
Densetsu no Stafy 3 Japan Nintendo - Game Boy Advance 2004
Densetsu no Stafy 3 Japan Rev 1 Nintendo - Game Boy Advance 2004