Taiko no Tatsujin

Taiko no Tatsujin Portable Japan Sony - PlayStation Portable 2005
Taiko no Tatsujin Portable 2 Japan Sony - PlayStation Portable 2006
Taiko no Tatsujin Portable DX Japan Sony - PlayStation Portable 2011