Tanigawa Kouji no Shogi Shinan

Tanigawa Kouji no Shougi Shinan III Japan Nintendo - Nintendo Entertainment System 1989
Tanigawa Kouji no Shougi Shinan II Japan Nintendo - Nintendo Entertainment System 0