Board  / Shogi

0 Kara no Shogi - Shogi Youchien Ayumi-Gumi Japan Sony - PlayStation 1999
0 Kara no Shogi - Shogi Youchien Ayumi-Gumi R Japan Sony - PlayStation 2000
0 Kara no Shogi - Shogi Youchien Ayumi-Gumi [Limited Edition] Japan Sony - PlayStation 1999
Mario Mushano's Hyper Shogi School Japan Sony - PlayStation 1997
Simple 1500 Series vol.002 - The Shogi Japan Sony - PlayStation 1998
Simple 1500 Series vol.002 - The Shogi [Rerelease] Japan Sony - PlayStation 1999