Gambling / Pachinko

Hissatsu Pachinko Station 4 - Hero Tachi no Chousen Japan Sony - PlayStation 1999
Hissatsu Pachinko Station 4 - Hero Tachi no Chousen [SunKore Best] Japan Sony - PlayStation 2000
Hissatsu Pachinko Station 5 - Deramaitta & Irete Nanbo Japan Sony - PlayStation 1999
Hissatsu Pachinko Station 6 - Gakideka & Jamaica Japan Sony - PlayStation 1999
Hissatsu Pachinko Station 9 - Ushiwaka to Lemi Japan Sony - PlayStation 2000
Hyper Pachinko [Hyper Value 2800] Japan Sony - PlayStation 2000
Pachinko Teiou - CR Sore Ute Hama-chan 2 & CR Sore Yuke Matchan S Japan Sony - PlayStation 2001
Sankyo Fever - Downtown Geki Japan Sony - PlayStation 1996
Sankyo Fever 4 Japan Sony - PlayStation 2001
Sankyo Fever 4 [PSOne Books] Japan Sony - PlayStation 2002
Sankyo Fever Jikki Simulation Japan Sony - PlayStation 1996