Visual Novel / Mini Games

TV Kamishibai Vol.1 Japan Sony - PlayStation 1999