Intec

Kore ga Pro Yakyuu '89 Japan NEC - PC Engine - TurboGrafx 16 1989
Kore ga Pro Yakyuu '90 Japan NEC - PC Engine - TurboGrafx 16 1990
Tsuru Teruhito no Jissen Kabushiki Bai Bai Game Japan NEC - PC Engine - TurboGrafx 16 1989