Mecko

Pachi-Slot Teiou 2 - Kagetsu - 2 Pair - Beaver X Japan Sony - PlayStation 1999
Pachi-Slot Teiou 2 - Kagetsu - 2 Pair - Beaver X [Best of The Best] Japan Sony - PlayStation 2000