Sammy Entertainment Inc

Jissen Pachi-Slot Hisshouhou! - Sammy Revolution Japan Sony - PlayStation 1998
Jissen Pachi-Slot Hisshouhou! - Sammy Revolution 2 Japan Sony - PlayStation 1999
Jissen Pachi-Slot Hisshousou! Hisshouhou! 5 Japan Sony - PlayStation 1997
Jissen Pachi-Slot Hisshousou! Hisshouhou! Disc Up Japan Sony - PlayStation 2001
Pachi-Slot Master - Sammy SP Japan Sony - PlayStation 1999