Seibu Kaihatsu (Sigma license)

Shot Rider Sigma license FBNeo - Arcade Games 0